Reklamačný poriadok

Vytlačiť


 

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI

D.I.M. REAL , S.R.O.

Článok 1

Realitnou kanceláriou sa rozumie obchodná spoločnosť D.I.M.-REAL s.r.o., obchodná spoločnosť Bratislava , Malý trh .2, PSČ:821 09 , SR, IČO: 36 779 555 (ďalej len „D.I.M.-REAL,s.r.o.“).

Článok 2
Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej Realitná kancelária D.I.M.REAL,s.r.o.“).s.r.o. poskytuje realitné služby. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou D.I.M. REALs.r.o. sú nevyhovujúce alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len "Reklamácia") v realitnej kancelárie D.I.M. REAL s.r.o.

Článok 3
1. Klient uplatňuje prípadné reklamácie ústne, v Realitnej kancelárii v ktorej mu boli služby poskytnuté, písomne, na adresu sídla obchodnej spoločnosti D.I.M. REALs.r.o., Bratislava, Malý trh 2, PSČ: 821 09, SR, telefonicky, na telefónne číslo: 0918 108 037alebo 0910 170 070, alebo e-mailomna adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

2. V prípade ústnej sťažnosti zákazníka garantuje D.I.M. REALs.r.o., že bude na sťažnosť reagovať do 48-mych hodín od jej prijatia, pričom reklamácia bude prehodnotená a vybavená bezodkladne od jej doručenia, najneskôr do pätnástich pracovných dní. D.I.M. REAL s.r.o. spíše Protokol o reklamácii.

3. Realitná kancelária D.I.M. REAL s.r.o. spíše s klientom o každej Reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, Reklamačný protokol. Formulár Reklamačného protokolu je v elektronickej podobe k stiahnutiu na internetovej stránke spoločnosti D.I.M.REALs.r.o. a to www.dim-real.sk

4. Klient má právo na kópiu Reklamačného protokolu.

Článok 4
1. Na základe protokolu o reklamácii bude Reklamácia riešená konateľom spoločnosti D.I.M. REAL s.r.o., ktorej služby Klient reklamuje.

2. Každá reklamácia je vybavená bez zbytočného odkladu a najneskôr do pätnástich pracovných dňoch, Klient je bezodkladne informovaný o výsledku reklamačného konania.

3. Reklamáciu môže realitná kancelária D.I.M.REALs.r.o. uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

4. V prípade uznania reklamácie vzniká Klientovi nárok na bezplatnú nápravu stavu, ktorý vznikol v dôsledku reklamovanej služby, prípade na zľavu z ceny poskytnutých služieb. Týmto nie je dotknutá zákonná možnosť uplatnenia nároku na úhradu preukázanej škody súdnou cestou. Pokiaľ realitná kancelária D.I.M.REAL.s.r.o. uzná Reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiaduci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým možná zľava na poskytovaných realitných službách. Realitná kancelária D.I.M.REAL.s.r.o. založí kópiu Reklamačného protokolu, vrátane informácie o vybavení Reklamácie.

5. Neuznané reklamácie oprávňujú Klienta na podanie žiadosti o opätovné preskúmanie oprávnenosti reklamácie do rúk konateľa spoločnosti, ktorý Reklamáciu znovu posúdi a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi Klientovi.

Článok 5
1. Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária D.I.M.REAL.s.r.o. dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

2. V prípade nespokojnosti klienta s vyššie opísaným spôsobom riešenia jeho reklamácie, sa môže klient obrátiť na príslušné orgány štátnej správy Slovenskej republiky s odvolaním proti rozhodnutiu konateľa D.I.M.REAL.s.r.o., kde bude realizácia reklamácie opätovne preskúmaná.

3. Klient má právo uplatniť svoje sťažnosti na realitnú kanceláriu u Asociácie realitných kancelárií Slovenskej republiky, ktorej dozorná rada rieši sťažnosti klientov, týkajúce sa realitných kancelárií.

4. Každá reklamácia, uplatnená na poskytnuté realitné služby v rámci D.I.M.REAL.s.r.o. podlieha vyššie popísanému systému reklamačného konania a pravidlám riadenia kvality v rámci spoločnosti D.I.M.REAL..s.r.o.

5. Vedenie spoločnosti D.I.M.REAL.. s.r.o. vyhodnocuje každú prijatú Reklamáciu a vyvodzuje príslušné opatrenia na nápravu konkrétnej reklamácie vrátane metodiky systémového riadenia v záujme ochrany klientov a ďalšieho zvyšovania rozsahu, úrovne a kvality služieb, poskytovaných pod značkou kvality D.I.M.REAL.. s.r.o. (vybavenie prípadnej reklamácie v časovom horizonte pätnástich pracovných dní odo dňa zistenia)

6. Realitná kancelária D.I.M.REAL.. s.r.o. zaisťuje ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Článok 5
1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. augusta 2015. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený iba spoločnosťou D.I.M.REAL .s.r.o.

D.I.M.REAL.s.r.o.
Zast. Janette Beniak Bognárová a Beáta Krivá
konateľom spoločnosti

2011 Reklamačný poriadok.
Powered by Joomla 1.7 Templates